Üzenjen online!

Tájékoztató a weboldalon rögzített adatok kezeléséről

Webes Adatkezelési Tájékoztató

 (2017. december 14. napjától hatályos szöveg)

 

  1. Adatkezelő személye:

 

Neve: iChange Kft.

 

Székhely: 1085 Budapest, József krt..69.

 

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-331742

 

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 

Képviseli: Hajagos János Péter önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

 

Email cím: info@ichange.hu

 

Telefonszám: +36-30-334-37-23

 

Honlap: https://www.ichange.hu/

 

Adószám: 26553182-2-42

 

Pénzváltási tevékenység engedélyének száma: H-EN-I-545/2017 (Adatkezelő)

 

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége (weboldal és e-mail):

 

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

 

2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

 

Mobile: +36 30 598 7210

 

Fax: +36 1 700 2866

 

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58821/2012

 

2.     Tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatóság

 

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.ichange.hu/ címen és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 

        az adatkezelő személyét

 

        az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,

 

        az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),

 

        az adatkezelés célját,

 

        az adatkezelés idejét, továbbá

 

        az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és

 

        a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”), 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról („Pmt.”); 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról („Hpt.”); 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről („Pénzváltási rendelet”).

 

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

 

3.       Tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) napig a Weboldalon közzéteszi.  Amennyiben Ön feliratkozott hírlevélre, az Adatkezelő a módosított Adatkezelési Tájékoztatót a módosítás hatályba lépését megelőzően a feliratkozásnál megadott email címre is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a hírlevél feliratkozásnál megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

 

4.     Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

 

Regisztrált Felhasználó: A Weboldal letöltése és használata során Ön egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat (Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján Ön, mint Regisztrált Felhasználó igénybe veheti az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül az Általános Szerződési Feltételek (Általános Szerződési Feltételek) szerint nyújtott szolgáltatásokat (Szolgáltatások).

 

Speciális szabályok: Ön akkor lehet érvényesen Felhasználó és tudja igénybe venni a Weboldalon a Szolgáltatásokat, ha a Weboldal használata előtt az erre szolgáló felületek kipipálásával

 

·         a Weboldal letöltése és a Regisztráció során szükséges nyilatkozatokat (Nyilatkozatok) megtette,

 

·         hozzájárult ahhoz, hogy a Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Ön személyes adatait, illetve

 

·         magára nézve kötelezőnek fogadta el az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

 

Weboldalt böngésző Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Önre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.

 

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll):

 

A Weboldalt és a Szolgáltatásokat csak 18 éven felüli és cselekvőképes és nagykorú személyek használhatják. Ön a Regisztrációval kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, vagy kiskorú, vagy nem teljesen cselekvőképes a Weboldal és a Szolgáltatások igénybevétele tekintetében, kérjük, hogy ne használja tovább a Weboldalt, ne Regisztráljon és ne vegye igénybe a Szolgáltatásokat!

 

5.     Adatkezelési nyilatkozat, nyelv

 

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, Regisztrál a Weboldalon és igénybe veszi a Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében, meghatározott ideig és módon kezelje. A Felhasználó a jogszabályon alapuló adatkezelést a Regisztrációval és jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi.

 

A hozzájárulás tekintetében az önkéntesség azt jelenti, hogy Ön dönt az Weboldal használata, a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele mellett. A tájékozottság azt jelenti, hogy Ön úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfelelő tájékoztatást adtunk Önnek a személyes adatai kezeléséről. A határozottság pedig azt jelenti, hogy Ön rákoppint a ’Regisztrálok’ gombra.

 

Ön a Regisztrációval továbbá kijelenti, hogy a Regisztráció során Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

 

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevétele során megadott elérhetőségein keresztül kapcsolatot tartson Önnel.

 

Ön a ’Feliratkozom a Hírlevélre’ opció kiválasztásával kijelenti, hogy az Adatkezelő maga és partnerei nevében hírlevele útján újdonságokkal, ajánlatokkal, reklámmal keresse Önt meg a feliratkozásnál megadott e-mail címén.

 

Amikor Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, azzal egyben azt is igazolja, hogy annak nyelvét érti és ismeri, és ennek a nyelvnek a használatában nincs akadályoztatva. Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne kattintson rá a ’Regisztrálok’ gombra és ne használja a Weboldalt!

 

6.     Adatkezelési célok

 

Az Adatkezelő a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:

 

        azért, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott távközlési eszköz segítségével megrendelt pénzváltásra vonatkozó Szolgáltatásokat Ön igénybe tudja venni, az Adatkezelő pedig azokat nyújtani tudja Önnek

 

        a szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése érdekében;

 

        az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és ehhez kapcsolódóan reklámhírlevél küldésére, termékek, szolgáltatások ajánlására;

 

        oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések készítéséhez;

 

        az Adatkezelő és az Ön jogainak védelmére; 

 

        az anonimizált személyes adatokat statisztikai célokra.

 

        jogszabályon alapuló ügyfélátvilágítás céljából

 

        panaszkezelés

 

 

 

7.       Kezelt személyes adatok köre

 

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő a következő forrásokból juthat hozzá:

 

        a Weboldal használatánál Ön önkéntesen ad meg személyes adatokat, vagy

 

        a Weboldal használata érdekében az Ön számítógépén elhelyezett és onnan gyűjtött adatok.

 

Az Ön által önkéntesen megadott adatok bekerülnek az Adatkezelő adatbázisaiba a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

 

a)    Felhasználó azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

 

        az Ön e-mail címe és jelszava

 

        az Ön vezeték- és keresztneve

 

        az Ön lakcíme

 

        az Ön telefonszáma

 

        panaszkezelésnél:

 

        az Ön e-mail címe

 

        az Ön vezeték- és keresztneve

 

        az Ön lakcíme

 

        az Ön telefonszáma

 

        személyes ügyintézésnél egy darab fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány, és lakcímkártya, annak érvényessége és az okmány másolata

 

        személyes ügyintézésnél a Felhasználó devizajogi státusa

 

        személyes ügyintézésnél az Ön születési neve

 

        személyes ügyintézésnél az Ön állampolgársága

 

        személyes ügyintézésnél az Ön születési helye és ideje

 

        személyes ügyintézésnél az Ön édesanyajának lánykori neve

 

        vételi és eladási bizonylatok nyilvántartásában szereplő adatok

 

 

 

b)    Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 

        az Ön számítógépének IP-címe;

 

        Hírlevélre feliratkozás időpontja

 

        az Ön számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa;

 

        az Ön Weboldallal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó adatok (pl.a belépő és a kilépő oldal URL-je).

 

 

 

Pontosan mit, mikor és milyen célra kérünk el, gyűjtünk és használunk

 

 

 

Regisztrációs formanyomtatványok: Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz és az Ön azonosításához szükséges személyes adatokat (e-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám). Ön a Profil menüpont alatt tudja adatait módosítani.

 

Profil: ennek elkészítéséhez és kezeléséhez az Ön önkéntesen a Regisztrációnál vagy azt követően megadott adatait tároljuk. Ezeket az adatokat azért kérjük el, hogy Önnek megfelelő szolgáltatást biztosíthassunk, ill. kapcsolatot tarthassunk Önnel. Ön a Profil menüpont alatt tudja adatait módosítani.

 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések, információk: Amennyiben a Weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől, akkor e-mail értesítést küldünk Önnek a regisztrációnál megadott email címére. Erről a rendszerüzeneti "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, csak a Regisztráció törlésével. Ha Ön kér e-mailben a szolgáltatásokkal kapcsolatos információt tőlünk, akkor is e-mail üzenetben küldjük a választ.

 

Hírlevél szolgáltatás: Ha szeretne a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, azt az e-mail címet kérjük el Öntől, amelyre a hírlevelet várja, illetve a vezeték és kereszt nevét az Ön azonosítása érdekében. A hírlevelek reklámot, ajánlatokat tartalmaznak. Ön a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott email címén. Önnek ahhoz, hogy a hírlevél szolgáltatásra fel tudjon iratkozni, előfeltételként Regisztrálnia kell a Weboldalon. A Regisztráció után tud csak rákattintani a ’Feliratkozom a Hírlevélre’ gombra. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, arról bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhatnak a hírlevélben elhelyezett leiratkozó link segítségével, vagy egy e-mail üzenet vagy postai levél segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken.

 

Tilalmi lista: Amennyiben Ön leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az Adatkezelő a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintetteknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a hírlevélre feliratkozott vagy regisztrált felhasználók adataitól.

 

 

 

Megrendeléshez kezelt adatok: A pénzváltási Szolgáltatások megrendelése telefonon történik. Ehhez az Ön telefonszámát, vezeték- és keresztnevét, email címét, és az Adatkezelő Önnek szóló egyedi ajánlatát és annak esetleges elfogadását tartalmazó rögzített telefonbeszélgetés(ek) anyagát kezeli az Adatkezelő. A megrendelés visszaigazolása emailen történik, ehhez pedig az Ön email címét, vezeték- és keresztnevét kezeli az Adatkezelő. A megrendeléshez kezelt adatok ahhoz szükségesek, hogy a pénzváltási Szolgáltatást Önnek nyújtani tudja az Adatkezelő.

 

 

 

Szolgáltatásokért történő fizetéskor az Adatkezelő a fizetés módjától függően az Ön által a fizetéshez használt adatokat kéri el. Mindezek az adatok elengedhetetlenek a fizetés lebonyolításához.

 

 

 

A számlázáshoz az Adatkezelő a Felhasználó számlázási adatait kéri el a számlázás lebonyolítása érdekében. A számlázási adatokat a következő fizetéshez vagy megújításhoz eltároljuk.

 

 

 

Panaszkezeléshez az Ön telefonszámát, vezeték- és keresztnevét, lakcím, email cím adatait kezeljük annak érdekében, hogy az esetleges panaszait kivizsgáljuk és megoldjuk.

 

 

 

Az Ön Pmt. alapján végrehajtott személyes azonosításához a következő adatokat gyűjtjük:

 

születési név, állampolgárság, születési hely és idő, édesanyaja lánykori neve, devizajogi státus, fényképes igazolvány és lakcímkártya, annak érvényessége és másolata.

 

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban:

 

Ön egyedül felelős az Ön által az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

 

8.       Adatkezelés jogalapja és módja

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait egyrészt az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése és a DM törvény 5 § (1) a) pontja alapján, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fenti 6. pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az önkéntes hozzájárulás azt jelenti, hogy a Felhasználó a megjelölt célból önkéntesen adja meg, Regisztrál, veszi igénybe a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve engedi az Adatkezelőt, hogy számítógépén információt helyezzen el és onnan információt olvasson le. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történik.

 

Az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok mindazok az adatok, amelyek kezelését jogszabály nem írja elő az Adatkezelőnek a Szolgáltatások nyújtásához (a hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt adatok, az Ön email címe és jelszava, telefonszáma, a megrendelést tartalmazó telefonhívás anyaga, a szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok.)

 

Az adatkezelés jogalapjához kérjük, olvassa el az alábbi 10. pontot is a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről.

 

9.     Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás alapján kezelt adatoknál Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, vagy harmadik személynek Önnel vagy az Önnek, mint Felhasználónak a tevékenysége miatt az Adatkezelővel szemben polgári jogi igénye. Az Ön kiléte így visszakereshető marad, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesítheti Önnel szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.

 

Az Ön által az Adatkezelőnek kizárólag hírlevél szolgáltatás, reklám, vagy direkt marketing célból megadott adatok tekintetében a megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, ameddig Ön le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásról, vagy az adatok törlését nem kéri. A leiratkozás vagy törlés iránti igény kinyilvánításakor haladéktalanul törli azokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Regisztráció céljából megadott személyes adatainak a helyzetét a hírlevélről történő leiratkozás nem érinti, azokra a fenti ’hozzájárulás alapján kezelt adatok’-ra vonatkozók az irányadók.

 

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a hírlevélről vagy egyéb direkt marketing kommunikációról leiratkozott Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el, amelyről bővebben a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7. pontjában olvashat. A tilalmi listán addig kezeli az Ön adatait az Adatkezelő, amíg Ön az adatok törlését nem kéri.

 

A Pmt. 56. § – 58. § alapján a Pmt. rendelkezései alapján kezelt adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig kezeli.

 

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig megőrzi.

 

Panaszkezelés: attól függően, hogy személyesen, telefonon vagy emailben történik a panaszkezelés: a jegyzőkönyveket vagy egyéb iratokat, a telefonhívás rögzített anyagait vagy az emailes panaszkezelés anyagait az adatok rögzítésétől számított 5 évig kezeli az Adatkezelő.

 

Megrendeléshez rögzített vonalas telefonhívások anyagai: a felvételeket a pénzváltási tranzakció létrejöttét (Adatkezelő egyedi árfolyamra vonatkozó ajánlatát és annak Felhasználó általi elfogadását vagy elutasítását tartalmazó telefonhívás ideje) követő 5 évig kezeli az Adatkezelő.

 

10.  Jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés

 

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján felvett adatokat

 

        a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például amikor az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy

 

        az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen jogos érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

 

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A jelen szakasz vonatkozik az Adatfeldolgozóinkra is, akiket név szerint jelen Adatkezelési Tájékoztató 12. pontjában találhat meg.

 

 

 

Az Adatkezelő a Pmt. 6. §-10 § alapján ügyfél átvilágítási célból köteles az alábbi adatokat kezelni:

 

a) természetes személy

 

aa) családi és utónevét,

 

ab) születési családi és utónevét,

 

ac) állampolgárságát,

 

ad) születési helyét, idejét,

 

ae) anyja születési nevét,

 

af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

 

ag) azonosító okmányának típusát és számát

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:

 

a) természetes személy esetén

 

aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

 

ab) külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát.

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Másolatot készíthet az okiratokról.

 

 

 

Az Adatkezelő az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor, a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az átvilágításra még nem került sor; ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Az Adatkezelő az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

 

a) üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,

 

b) ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét,

 

c) a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).

 

 

 

A Pmt. 65. § (1) bekezdése alapján a jogszabályi kötelező adatkezelésekre vonatkozóan az Adatkezelő belső szabályzatot készít.

 

 

 

11.    Adatbiztonság

 

Az Infotörvény 7 §-a értelmében az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

 

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) a Felhasználók adataihoz csak azonosítás után férhet hozzá a jelen pontban alább megjelölt személyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó részéről csak a dedikált munkatársak, (iii) SSL titkosítást használunk az adatok kezeléséhez és (iv) azonosítjuk Felhasználóinkat, mielőtt hozzáférhetnének tárolt adataikhoz.

 

Az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, informatikus, felelős vezető.

 

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is). Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, a Weboldaltól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső oldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, csak ha az ilyen módosításokat a Weboldalon is elvégzi, vagy az Adatkezelőtől kéri.

 

Megosztások: Amennyiben Ön hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. facebook, youtube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekre az Adatkezelőnek ráhatása nincs és amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

 

12.  Adattovábbítás

 

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek csak

 

        az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint

 

        az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági, ügyészségi vagy bírósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Jelen rendelkezések vonatkoznak az adatfeldolgozóinkra is.

 

Adatátadás adatfeldolgozóknak: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján a tárhely és informatikai szolgáltatást és hírlevél szolgáltatás végző cégek részére kerülnek átadásra. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetősége:

 

·         WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft., Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu – a Weboldal és alkalmazás hosztolása

 

Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt adatait az Adatkezelő átadja a fent megjelölt adatfeldolgozóknak a fent megjelölt célokból. Amennyiben nem kíván hozzájárulni adatainak a fenti adatkezelőknek vagy azok egyikének történő átadásához, érjük, ne Regisztráljon és ne vegye igénybe a Szolgáltatásokat.

 

 

 

 

 

13.    Cookie (süti) elhelyezése

 

A cookie (süti) vagyis az anonim felhasználó azonosító egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet az Adatkezelő az Ön számítógépére helyez el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. A cookie-k használatával az Adatkezelő a felhasználói élményt szeretné növelni és egyben a Szolgáltatásokat fejleszteni. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését (általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt), ebben az esetben azonban egyes Szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan vehet igénybe.

 

Google Analitika: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics a Weboldal használatának elemzésére „sütiket” (cookies) használ. A sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független az Adatkezelőtől, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.

 

Az általunk használt cookie-k és egyéb azonosítók fajtái a következők:

 

  1. Promóciós Cookie: hirdetés süti - az aktuális hirdetés megjelenésének szabályozása, 365 napig tárolva
  2. Cookie-kat elfogadó cookie: biztonság süti - a cookie-kat elfogadó felugró ablak megjelenését szabályozza, 365 napig tárolva

 

14.    Felhasználó jogai, jogérvényesítési lehetőségek

 

Ön a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotörvény 14. §-a alapján Önt megillető és az alábbiakban részletezett jogokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés/kérelem útján gyakorolhatja. 

 

(a)   Tájékoztatás

 

Ön a következőkről kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől:

 

        személyes adatai kezeléséről

 

        a kezelt adatok köréről

 

        az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról

 

        az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

 

        az Ön hozzájárulása alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt az Ön hozzájárulásának megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

 

        kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, továbbá

 

        az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelemre huszonöt (25) napon belül ad választ az Adatkezelő. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a fenti 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

 

(b)   Törlés

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy az Önnel kötött és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat Önön kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel.

 

Ön saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényének beérkezésétől számított huszonöt (25) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

(c)   Zárolás

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

(d)   Megjelölés

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

15.    Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok

 

(a)   Tiltakozási jog

 

Ön, vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhez került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

        a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

 

        ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

        a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen - a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

(b)   Jogérvényesítés

 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az elhunyt Felhasználó emlékét nyilvánvalóan sértő adatkezelések tekintetében az örökösök bírósághoz fordulhatnak.

 

16.    Adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy, panaszkezelés

 

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személyhez az info@ichange.hu email címen. Személyes panaszkezelés az Adatkezelő központi pénzváltó irodájában a 1085 Budapest, József körút 69. szám alatt lehetséges.

 

17.  Hatályos jog, egyéb rendelkezések

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön nem mondhat le.

 

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az Adatkezelési Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

 

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

 

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@ichange.hu e-mail címre.

 

© iChange Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2019)