Üzenjen online!

Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Üzemeltetői adatok:

 

- Cégnév: iChange Kft.

- székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.

- adószám: 26553182-2-42

- cégjegyzékszám: 01-09-331742

- elérhetőség: info@ichange.hu

- pénzváltási tevékenység engedélyének száma: H-EN-I-545/2019

-  nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (továbbiakban a Pénzváltó)

- tárhelyszolgáltató:

 WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

 Mobile: +36 30 598 7210

 Fax: +36 1 700 2866

 Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58821/2012

  

2. Az általános szerződési feltételek hatálya:

 

Személyi hatály: az iChange Kft., mint pénzváltó (a továbbiakban: Pénzváltó) és az Ügyfél, mint a pénzváltási szolgáltatást igénybe vevő személy között.

 

Időbeli hatály: a meghirdetésétől a hatályon kívül helyezéséig vagy módosításig áll fenn.

 

3. A biztosított szolgáltatás:

 

A Pénzváltó, pénzváltással üzletszerűen foglalkozó vállalkozás.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://www.ichange.hu/ oldalon elérhető, az Ügyfél által a Pénzváltótól Interneten megrendelt pénzváltás szabályait tartalmazzák, amikor az Ügyfél a pénzváltás ellenértékét – a foglalóként átutalt összeg kivételével – készpénzzel egyenlíti ki.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél általi elfogadása előfeltétele annak, hogy az Ügyfél a Pénzváltó által biztosított Internetes pénzváltási lehetőséget igénybe vegye.

 

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását az Ügyfél a megfelelő négyzetbe tett X jellel és a „Regisztráció” gomb megnyomásával közli.

 

4. Árfolyamok:

 

A Pénzváltó a rendszeresen frissített Árfolyamjegyzékben (a továbbiakban: Árfolyamjegyzék) meghatározott pénznemekre köt vételi vagy eladási ügyleteket forint, illetve külföldi fizetőeszköz ellenében egyedi árfolyamok alapján. A vételi és eladási ügyletek során szükség esetén a kerekítés 4 tizedesjegy pontossággal a megfelelő matematikai szabályok szerint történik.

 

5. Regisztráció:

 

Internetes pénzváltás kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.

 

A weboldalon az Ügyfél egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat („Regisztráció”).

 

A megadott adatok valódiságáért kizárólag az Ügyfél felelős.

 

Az Ügyfél a jelen szerződés elfogadásával igazolja, hogy a Regisztráció során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez Regisztrációt vagy nem használja a weboldalt és a Szolgáltatást engedély nélkül más személy nevében). Vállalja, hogy a Regisztráció során választott jelszó titokban tartásáért és a jelszó használatával végzett bármely tevékenységért teljes körűen felel és haladéktalanul értesíti a Pénzváltót a jelszóval és a megadott email címével kapcsolatos minden jogosulatlan tevékenységről. Az Ügyfél egyben kijelenti, hogy a Szolgáltatás használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ide értve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart. Kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem, vagy csak korlátozott mértékben áll a rendelkezésére.

 

Az Ügyfél a regisztrációval VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ AZ ÜGYFÉL MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINT KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A PÉNZVÁLTÓNAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A Pénzváltó HELYETT A FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ AZ ÜGYFÉL ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI. AZ ÜGYFÉL KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY AZ AZ ÜGYFÉL HELYTÁLLÁSÁT NEM CSÖKKENTI A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNYEKRE VALÓ HIVATKOZÁSA EZEN ESETEKBEN, ILLETVE, HOGY HA AZ ÜGYFÉLTŐL NEM VOLT ELVÁRHATÓ A KÖRÜLMÉNY ELKERÜLÉSE, VAGY A KÁR ELHÁRÍTÁSA. A jelen szakasz nem érinti azokat a jogokat, amelyeket a fogyasztók nem változtathatnak meg, vagy melyekről nem mondhatnak le szerződésben.

 

Az Ügyfél a Regisztrációval kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. A weboldalt és a szolgáltatásokat csak 18 éven felüli és cselekvőképes és nagykorú személyek használhatják.

 

A regisztráció során fontos az adatok pontos megadása. Adatait a regisztráció előtt („Regisztráció” gomb megnyomása előtt) a helyes adatok újra megadásával, a regisztráció után pedig a Felhasználói fiókjában a „Személyes adatok” menüpontban tudja javítani.

 

Az adatkezelés tekintetében kérjük, olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót!

 

A regisztráció feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételeknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak a megfelelő négyzetbe tett X jellel történő elfogadása.

 

Az online regisztrációról az ügyfél kap egy visszaigazoló e-mailt a Pénzváltótól. Az adatok ellenőrzése a pénzváltó irodában személyes ellenőrzés keretében történik, amelyhez szükséges:

 

     - Egy darab fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány, és lakcímkártya.

 

     - Cégek esetén egy egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, és egy aláírási címpéldány. Ha nem aláírásra jogosult személy vált, akkor egy rá vonatkozó, meghatalmazás a cégjegyzésre jogosult személy által aláírva.

 

A szerződéskötés nyelve: magyar. A jelen szerződés írásban megkötöttnek minősül. Az Ügyfél a jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy a magyar nyelvet érti és ismeri, annak használatában nincs korlátozva.

 

A jelen szerződést a Pénzváltó nem iktatja, az utólag nem lesz hozzáférhető. Kérjük, hogy a Regisztráció visszaigazolásánál az Ügyfélnek megküldött szerződési példányt vagy mentse le, vagy nyomtassa ki.

 

6. Foglaló:

 

A regisztráció (illetve a korábban már regisztrált Ügyfél azonosítása) után intézheti az Ügyfél a megrendeléseket. Az Ügyfél a megrendelést megelőzően az átváltani kívánt összeg legalább 5 %-át foglalóként a Pénzváltó bankszámlájára átutalja. A foglaló beérkezését követően a Pénzváltó azt jóváírja az Ügyfél javára. Árfolyamot kötni, tranzakciót lebonyolítani csak a jóváírást követően lehetséges.

 

A letéti egyenleget minimum 5.000 Ft-tal lehet feltölteni.

 

A Pénzváltó bankszámlaszám adatai a weboldalon találhatók (https://www.ichange.hu).

 

(Javasoljuk, hogy az Ügyfél legyen figyelemmel arra, hogy a foglaló átutalása és annak a Pénzváltó bankszámláján történő jóváírása közötti időszakban az árfolyam változhat, és a foglaló összegét ennek figyelembe vételével határozza meg.)

 

A foglalóra vonatkozó szabályok értelmében amennyiben a pénzváltás olyan okból hiúsul meg, melyért az Ügyfél a felelős, az Ügyfél a foglalót elveszíti, ha olyan okból hiúsul meg, melyért a Pénzváltó a felelős, az Ügyfél az átutalt foglaló kétszeresének visszakövetelésére jogosult. Nem tekinthető a pénzváltás meghiúsultnak abban az esetben, ha a Pénzváltó azonnal nem, csak rövid késedelemmel tudja az Ügyfél által kívánt pénzváltást elvégezni - feltéve, hogy a késedelem a 72 órát nem haladja meg (Pénzváltói késedelem).

 

Az átutalt foglaló összege az Ügyfél által pénzváltáskor fizetendő összegbe nem számít bele, így a teljes összeg fizetendő a pénzváltó irodában. A tranzakció teljesítése után a foglaló bármikor felvehető a pénzváltó irodában, vagy kérhető annak visszautalása az eredeti számlaszámra.

 

A Pénzváltó köteles az átutalt foglaló megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni az Ügyfélnek, illetve a befizetett összeget az Ügyfél javára jóváírni.

 

7. Megrendelés:

 

A foglaló beérkezésének visszaigazolását követően lehetséges a pénzváltás megrendelése. A megrendelés kizárólag rögzített vonalas telefonhívás keretében történik, kizárólag a Pénzváltó által az Ügyfélnek kínált egyedi árfolyamok alapján. A Pénzváltó a telefonhívás keretében egyedi árfolyamot kínál az Ügyfélnek, amit az Ügyfél ugyanazon telefonhívás alkalmával rögtön elfogadhat (kifejezett igenlő nyilatkozattal), ezzel jön létre a megrendelés. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelés - tekintettel a folyamatos árfolyammozgásokra-  nagyon rövid időintervallumban kell, hogy történjen. Ha az Ügyfél nem fogadja el rögtön, ugyanazon telefonhívás keretében a neki kínált egyedi árfolyamot, akkor az ajánlat érvényét veszti, a Pénzváltó nincs hozzá kötve a továbbiakban, és a megrendelés nem jön létre.

 

A Felhasználók jelen szerződés elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pénzváltó megkeresse ajánlatával a Regisztrációnál megadott telefonszámán, továbbá rögzítse a velük pénzváltási szolgáltatás érdekében az egyedi árfolyam kínálása és az ajánlat elfogadása céljából folytatott telefonbeszélgetést, illetve, hogy a felvételeket a tranzakció létrejöttét követő 5 évig az Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően kezelje.

 

A Pénzváltó a megrendeléshez az Ügyfél Regisztrációnál megadott telefonszámát köteles és jogosult használni. Ügyfél felelőssége, hogy a Regisztrációnál megadott adatait ellenőrizze és frissítse. Pénzváltó javasolja, hogy minden megrendelés előtt ezt tegye meg az Ügyfél. Pénzváltó nem köteles -de jogosult- ellenőrizni, hogy a megadott telefonszám ténylegesen az Ügyfélhez tartozik-e. A megadott telefonszámra történő hívás keretében létrejött ügylet a Pénzváltó és az Ügyfél között létrejött ügyletnek tekintendő.  Amennyiben a pénzváltás (pénzváltó irodában) nem jön létre a megrendeléstől számított 72 órán belül, akkor az az Ügyfél érdekkörében felmerült oknak számít, és a Foglaló a Pénzváltót illeti meg, a megrendelés pedig megszűnik.

 

Az Ügyfél határozza meg, hogy

 

     - milyen valutát,

 

     - milyen valutára,

 

     - milyen összegben

 

kíván váltani.

 

Valutaváltás (akár vétel, akár eladás) csak az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták esetében lehetséges.

 

Árfolyamot kötni csak nyitvatartási időben lehet. A nyitvatartási időn túl beérkezett kötéseket a Pénzváltó a következő banki napon dolgozza fel.

 

A váltható legkisebb összeg 100.000.- Ft, vagy ennek megfelelő - az Árfolyamjegyzék alapján számolt - valuta.

 

Arra is lehetőség van, hogy az Ügyfél több megrendelést adjon fel egyidejűleg, azaz különféle valutákat váltson. A váltás minden esetben a Pénzváltó által rögzített vonalas telefonos egyeztetés során kiajánlott és az Ügyfél által elfogadott egyedi árfolyamon történik, függetlenül a tényleges váltás időpontjának árfolyamától.

 

A Pénzváltó fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely Ügyfelet kizárjon a szolgáltatásból, ha azt az Ügyfél a weboldalon elérhető szolgáltatásokat és a weboldalt visszaélésszerűen, nem a rendeltetésének megfelelő célra használja.

 

Árfolyamot kötni, csak a tranzakció forint értékének 5 százalékával megegyező foglaló teljesítésével lehet, ami a rendelkezésre álló foglalóból zárolásra kerül az adott ügylet lezárásáig.

 

Árfolyamot lekötni úgy lehet, hogy az ügyfél kiválasztja a megfelelő valutát, beírja a forint, vagy a valuta összegét, majd rögzíti a vételt, vagy az eladást. Ezután átkerül egy ellenőrző oldalra, ahol még egyszer átnézheti az Ügyfél a tranzakciót. Ezt követően a tranzakció rögzítésével leköti a váltást.

 

Ezt követően a Pénzváltó rögzített vonalas telefonon felkeresi az Ügyfelet és ajánlatot tesz az árfolyamra. Amennyiben az Ügyfél elfogadja az ajánlatot, az ügylet létrejön, mely tényt a tranzakció paramétereivel együtt a Pénzváltó emailben a megrendelés visszaigazolásaként megküldi az Ügyfél által megadott email címre.

 

Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el az ajánlatot, a tranzakció meghiúsul, mely tényről a Pénzváltó emailben tájékoztatja az Ügyfelet.

 

A lekötött árfolyamtól eltérni nem lehet.

 

A tranzakció kezelési díjjal jár, melynek mértéke a Pénzváltó mindenkori, az üzlethelyiségeiben közzétett Hirdetményében rögzített.

 

A letét zárolt összege a tranzakció létrejöttekor az Ügyfél javára jóváírásra kerül a letéti számláján, így köthet egy újabb tranzakciót, vagy kérheti az összeg visszautalását a számlájára, amelyről az összeg érkezett.

 

A Pénzváltó köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton a beérkezéstől számított 48 órán belül visszaigazolni.

 

A fel nem használt foglaló összegét az Ügyfél bármikor visszaigényelheti.

 

8. A pénzváltásra érvényes előírások:

 

Vételi ügylet: az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták Pénzváltó általi megvásárlása forint ellenében.

Eladási ügylet: az Árfolyamjegyzéken feltüntetett valuták Pénzváltó általi eladása forint ellenében.

 

9. A váltás tényleges lebonyolítása:

 

Az előzőek szerint megrendelt és visszaigazolt váltás tényleges lebonyolítása (realizálása) a Pénzváltó központi (Budapest, József körút 69.) fiókjában lehetséges a megrendeléstől számított 72 órán belül. 72 óra elteltével a megrendelés érvényét veszti és ez esetben a foglaló a Pénzváltót illeti meg. (Ez alól értelemszerűen kivételt képez a Pénzváltói késedelem.)

A Pénzváltó csak készpénzt fogad el, csekket nem.

A váltás tényleges lebonyolításához szükséges az átváltani kívánt valuta, valamint a foglaló átutalását bizonyító bankszámla-kivonat, vagy az átutalás teljesítését más módon igazoló okirat átadása, továbbá az Ügyfél személyes, a fenti 5. pont szerinti személyes azonosítása.

 

10. Pénzátvételi feltételek:

 

Hiányos, csonka, szennyezett, vagy forgalomból kivont bankjegyeket és érméket a Pénzváltó nem vesz át. Amennyiben az Ügyfél ezeket nem tudja megfelelő bankjegyekkel, illetve érmékkel pótolni az ügylet Ügyfél hibájából bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő.

 

300.000.- Ft-ot (háromszázezer forintot) elérő, illetve azt meghaladó összegű valuta vétele, eladása, esetén az Ügyfélnek a váltás tényleges lebonyolításakor a személyes adatait és a váltás lényeges körülményeit tartalmazó, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről szóló nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia. Ennek megtagadása esetén az ügylet az Ügyfél hibájából bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő. (Adott esetben a Pénzváltó fenntartja a jogot arra, hogy a fentebb írt nyilatkozatot a 300.000.- Ft-ot el nem érő valuta vétele, eladása, vagy konverziója esetén is kérje.)

 

11. Eljárás hamis (vagy annak tűnő) fizetőeszközök esetén:

 

A Pénzváltó jegyzőkönyv kíséretében átveszi az Ügyféltől a hamis, hamisított, vagy hamisgyanús, illetve a Pénzváltó megítélése szerint ilyennek minősülő fizetőeszközöket. A jegyzőkönyv tartalmazza az átvett fizetőeszköz egyértelmű azonosíthatóságát szolgáló adatokat (pl. valutanem, sorozatszám). Az átvett, hamisnak ítélt fizetőeszközöket a Pénzváltó az illetékes rendőri szervhez, illetve a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB) továbbítja. A továbbiakban a Pénzváltó az MNB szakvéleménye alapján jár el. A vizsgálat idejére, valamint abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a fizetőeszköz hamis, a Pénzváltó az Ügyfél számára semmiféle ellenértéket, kártérítést, vagy bármilyen jogcímen megállapítható egyéb kompenzációt (a kamatot is ideértve) nem nyújt.

 

12.  Kapcsolat, panaszkezelés

 

A Pénzváltó kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ichange.hu

 

Központi pénzváltó iroda (1085 Budapest, József körút 69.)

 

Telefonszám: +36-30-334-37-23

 

A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a közte és a Pénzváltó közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Pénzügyi Békéltető Testülethez (ügyfélszolgálatának címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; web: www.penzugyibekeltetotestulet.hu; telefon: 06-1-489-9700, 06-80-203-776) is fordulhatnak.

 

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

13. Egyebek

 

A Pénzváltó részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

 

A weboldal használatához szükséges technikai feltételekkel az Ügyfélnek kell rendelkeznie. Internet kapcsolat szükséges a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a weboldal szolgáltatásainak sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása az Ügyfél felelőssége, erre, illetve ennek tulajdonságaira a Pénzváltónak nincs ráhatása. 

 

A Pénzváltónál jelenleg nincs magatartási kódex, irányelv hatályban a szolgáltatások és a weboldal használatára. A magatartási irányelvek a weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a Pénzváltó a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Pénzváltó fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ügyfélre vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jelen szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

 

A jelen szerződés módosítása: A Pénzváltó fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést az Ügyfél előzetes, tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A Pénzváltó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) nappal közzéteszi a módosított szerződést a weboldalon.  Az Ügyfélnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a weboldalt rendszeresen ellenőriznie kell. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatást és a weboldalt azt követően is igénybe veszi, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, a Pénzváltó úgy tekinti, hogy az Ügyfél elfogadta a Szerződés módosított változatát, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről a Pénzváltót a Szerződésben megadott bármely elérhetőségén keresztül a módosítás hatályba lépése előtt tájékoztatta.

 

Felmondás: A jelen szerződés határozatlan időtartamban jön létre a felek között. A felek a jelen szerződést bármikor felmondhatják, a már folyamatban levő megrendeléseket a felmondás nem érinti.

 

A Pénzváltó azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ügyfél Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 

·       ha az Ügyfél a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;

 

·       ha az Ügyfél magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;

 

·       ha az Ügyfél a weboldalt, illetve a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja;

 

·       ha az Ügyfél a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

 

·       ha a Pénzváltó a weboldalt megszünteti.

 

Az Ügyfél SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A SZOLGÁLTATÁST.

 

A PÉNZVÁLTÓ KIZÁR MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A WEBOLDALON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK, HIRDETÉSEK, AJÁNLATOK VAGY ANYAGOK HITELESSÉGÉÉRT, TARTALMÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT. A PÉNZVÁLTÓ KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

 

A PÉNZVÁLTÓ NEM SZAVATOL A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ŐRZÖTT VAGY ELKÜLDÖTT ADAT TÖRLŐDÉSÉÉRT, MEGRONGÁLÁSÁÉRT, SEM EZEK ÉS A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

 

A PÉNZVÁLTÓ NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁS, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT.

 

AZ ÜGYFÉL JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL VÁLLALJA, HOGY A PROFILJÁNAK JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ TÖRLÉSE ESETÉN A PÉNZVÁLTÓ NEM KÖTELES KÁRTÉRÍTÉS VAGY EGYÉB JOGCÍMEN AZ ÜGYFÉLNEK TELJESÍTENI.

 

A PÉNZVÁLTÓ KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT.

 

Indokolás nélküli elállás/felmondás: A fogyasztónak minősülő Ügyfél nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát a pénzváltási szolgáltatás tekintetében arra alapozva, hogy a termék ára, illetve díja a pénzpiac Pénzváltó által nem befolyásolható, a megrendeléstől számított 14 nap határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 

A Pénzváltó nem felelős és nem köteles díjat visszatéríteni az érdekkörén kívül álló okból kifolyólag előállt üzemszünet, elérhetetlenség vagy egyéb esetekben.

 

Ügyfél kifejezetten előzetesen beleegyezik, hogy a weboldalon nyújtott információ szolgáltatást (kizárólag a weboldalon lehetséges böngészés és regisztráció) megkezdje a Pénzváltó a weboldalra belépést követően és egyben nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.

 

A weboldal tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - a Pénzváltó szellemi tulajdonát képezi. Az Ügyfél a weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végez, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törli vagy módosítja. Ellenkező kikötés hiányában a weboldal tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Pénzváltó külön, előzetes, kifejezett, írásos beleegyezése nélkül. A Pénzváltó vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A pénzváltó fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön, változtassa, fejlessze.

 

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2019. január 11.

  

iChange Kft.